TRANSCRIPT REGISTRATION

SEM1


SEM2


SEM3

SEM4

SEM5

SEM6

SEM7

SEM8

CGM

PC

Total